Qinsight人工智能生物医学专业大数据搜索引擎讲座通知

 

 

 

 

培训主题:Qinsight人工智能生物医学专业大数据搜索引擎介绍

 

培训时间:2021年10月18日19:00-20:00

 

培训方式:线上培训(中国科学技术大学专场)

 

主讲人:龚佳剑Karger Business Development Manager, China

 

培训大纲

  1.     Karger出版社及产品和服务简介
  2.     Qinsight特性及案例

 

会议链接https://meeting.tencent.com/dm/2JxX4HDutrZO

 

会议 ID: 243 793 358

主办方:中国科学技术大学图书馆  S.Karger AG